• +034-440505-7
  • 29/8 หมู่ 7 ซ.ราษฎร์สามัคคี 5 ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

ความรับผิดชอบต่อสังคม

Card image Blog
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 TSplaspack

มอบของขวัญให้เด็กนักเรียน

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 คุณสมเกียรติ จันทราสกาววงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีเอส พลาสแพค จำกัด ( มหาชน ) มอบอุปกรณ์การเรียน ให้กับ รร.เทศบาลนาดี

Continue →
โครงการ CSR ต่าง ๆ
Search
นโยบายด้าน CSR บริษัท ทีเอสพลาสแพค จำกัด ( มหาชน )

มีการดำเนินการ 2 ส่วนงาน

ส่วนการจัดการภายนอก
  • 1. ให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาในการรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน เพื่อเสริมทักษะ การแก้ปัญหา การเรียนรู้และการขอความช่วยเหลือในองค์การ
  • 2. จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนในพื้นที่ เพื่อความสามัคคีและการเฝ้าระวังเรื่องยาเสพติดในชุมชน
  • 3. การบริจาคเพื่อการกุศล
  • 4. การควบคุมคุณภาพสินค้าด้วยมาตรฐาน GMP
  • ส่วนการจัดการภายใน
  • 1. รณรงค์การลดอุบัติเหตุในการทำงาน ด้วยระบบมาตรฐาน มอก. 18001 เพราะความปลอดภัยเป็นพื้นฐานสำคัญของการบริหารองค์กร
  • 2. ปรับปรุงและพัฒนาทักษะการทำงานของพนักงาน โดยการให้ความรู้จากการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก ให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
  • 3. ปลูกฝังการทำงานเป็นทีม ด้วยความรัก และเชื่อมั่นในศักยภาพของผู้ร่วมงานเพื่อสร้างรากฐานวัฒนธรรมองค์กร
  • 4. ควบคุมและปฏิบัติงานในการรักษาคุณภาพสินค้าด้วยระบบมาตรฐาน GMP และ ISO 9001