• +034-440505-7
  • 29/8 หมู่ 7 ซ.ราษฎร์สามัคคี 5 ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

ความรับผิดชอบต่อสังคม

Card image Blog
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 TSplaspack

บริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลสมุทรสาคร

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมเกียรติ จันทราสกาววงศ์ ประธานกรรมการ และนางเนื้อทิพย์ จันทราสกาววงศ์ กรรมการบริษัท ทีเอส พลาสแพค จำกัด (มหาชน) ได้บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท(หนึ่งแสนบาทถ้วน) ให้กับโรงพยาบาลสมุทรสาคร โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์วิฑูรย์ กิตติพิชัย รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยี่สารสนเทศโรงพยาบาลสมุทรสาคร และ เจ้าหน้าที่หน่วยงานรับเงินบริจาค มารับที่ สนง.เพื่อซื้อเครื่องช่วยหายใจ ให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมต่อไป

Continue →
โครงการ CSR ต่าง ๆ
Search
นโยบายด้าน CSR บริษัท ทีเอสพลาสแพค จำกัด ( มหาชน )

มีการดำเนินการ 2 ส่วนงาน

ส่วนการจัดการภายนอก
  • 1. ให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาในการรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน เพื่อเสริมทักษะ การแก้ปัญหา การเรียนรู้และการขอความช่วยเหลือในองค์การ
  • 2. จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนในพื้นที่ เพื่อความสามัคคีและการเฝ้าระวังเรื่องยาเสพติดในชุมชน
  • 3. การบริจาคเพื่อการกุศล
  • 4. การควบคุมคุณภาพสินค้าด้วยมาตรฐาน GMP
  • ส่วนการจัดการภายใน
  • 1. รณรงค์การลดอุบัติเหตุในการทำงาน ด้วยระบบมาตรฐาน มอก. 18001 เพราะความปลอดภัยเป็นพื้นฐานสำคัญของการบริหารองค์กร
  • 2. ปรับปรุงและพัฒนาทักษะการทำงานของพนักงาน โดยการให้ความรู้จากการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก ให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
  • 3. ปลูกฝังการทำงานเป็นทีม ด้วยความรัก และเชื่อมั่นในศักยภาพของผู้ร่วมงานเพื่อสร้างรากฐานวัฒนธรรมองค์กร
  • 4. ควบคุมและปฏิบัติงานในการรักษาคุณภาพสินค้าด้วยระบบมาตรฐาน GMP และ ISO 9001