• +034-440505-7
  • 29/8 หมู่ 7 ซ.ราษฎร์สามัคคี 5 ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

ประกันสังคม


บริการรับ-จ่ายเงินกองทุนประกันสังคม ผ่านทางธนาคาร


สำนักงานประกันสังคมอำนวยความสะดวกให้แก่นายจ้าง/ผู้ประกันตน มาตรา 39 จ่ายเงินสมทบได้รวดเร็วขึ้น โดยวิธีการจ่ายผ่านธนาคาร แนะใกล้ที่ใดใช้บริการที่นั่น

สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ได้ตระหนักถึงภารกิจสำคัญในการอำนวยความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการให้แก่นายจ้าง ลูกจ้าง โดยได้ร่วมมือกับธนาคารให้บริการรับจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน ซึ่งจัดให้มีบริการชำระเงินสมทบผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารให้แก่นายจ้าง โดยให้นายจ้างทำแบบรายการส่งเงินสมทบตามที่กำหนด และสำหรับผู้ประกันตนโดยสมัครใจมาตรา 39 ให้นำบัตรประชาชนพร้อมเงินสด หรือเช็ค/ดราฟท์ ไปยื่นชำระเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และธนาคารนครหลวง จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ เมื่อธนาคารตรวจสอบและรับเงินเรียบร้อยแล้วจะออกใบเสร็จทันที

นอกจากนั้นผู้ประกันตนมาตรา 39 ยังสามารถจ่ายเงินสมทบโดยการหักจากบัญชีเงินฝากธนาคารได้ด้วย โดยยื่นความจำนงได้ที่ สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ / จังหวัด / สาขา มี 5 ธนาคารที่ให้บริการ ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารนครหลวง จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งธนาคารจะหักบัญชีเงินฝากในวันที่ 15 ของทุกเดือน (ค่าธรรมเนียม 10 บาท) และธนาคารจะส่งใบเสร็จรับเงินให้ทางไปรษณีย์

หากผู้ประกันตนมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่/จังหวัด/สาขาทั่วประเทศ หรือ โทร.1506 ติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรง ให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุด ตั้งแต่เวลา 07.00 – 19.00 น. หรือติดต่อระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง หรือดูรายละเอียดได้ที่

-------------------------------


ศูนย์สารนิเทศ สอบถามประกันสังคม โทร. 1506


ที่มา: สำนักงานประกันสังคม