• +034-440505-7
  • 29/8 หมู่ 7 ซ.ราษฎร์สามัคคี 5 ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

ใบรับรองระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ใบรับรองระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรม


โครงสร้าง การพัฒนาและการผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทบรรจุ PCR

  • เลขที่ :2007003
  • โดย :บริษัท ทีเอสพลาสแพค จำกัด (มหาชน)
  • สาขาเทคโนโลยี :เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
  • ระดับ :BBB
  • อ้างอิง :www.nstda.or.th
  • ตามระบบการประเมินและจัดอันดับเทคโนโลยีของประเทศ
    (Thailand Technology Rating Systems : TTRS)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2534 ตาม พ.ร.บ.พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534 เพื่อเป็นหน่วยงานที่บริหารกองทุนพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.) ประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กร อำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๗๙ ง วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘

สวทช. มุ่งสร้างเสริมการวิจัย พัฒนา ออกแบบ และวิศวกรรม (Research Development Design and Engineering) จนสามารถถ่ายทอดไปสู่การใช้ประโยชน์ (Technology Transfer) พร้อมส่งเสริมด้านการพัฒนากำลังคน (Human Resource Development) และโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ด้าน ว และท ที่จำเป็น เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยจัดให้มีระบบบริหารจัดการภายในที่มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานทุกส่วน