ผลิตภัณฑ์

ขวดโหล 50 มม. ( 1 ปอนด์ )
......................................................
ขวดโหล 60 มม. ( 1 ปอนด์ )
......................................................
ขวดโหล 60 มม. ( 1.5 ปอนด์ )
......................................................
ขวดโหล 79 มม. ( 2 ปอนด์ )
......................................................
ขวดโหล 79 มม. ( 4 ปอนด์ )
......................................................
ขวดโหล 93 มม. ( 8 ปอนด์ )
......................................................
ขวดโหล 110 มม.
......................................................
ขวดโหล 120 มม.
......................................................
ขวดซอส 200 ml. / 250 R / 250 N
......................................................
ขวดซอส 360 R / 435 N / 25-490 / 450 R
......................................................
ขวดซอส 740ML / 25-760R / 740 N
......................................................
กระบอกเทนนิส
......................................................
ฝาซอส
......................................................
ฝาเรียบ
......................................................
ฝาใน
......................................................
ฝาหูหิ้ว
......................................................

นโยบายด้าน CSR บริษัท ทีเอสพลาสแพค จำกัด ( มหาชน )

มีการดำเนินการ 2 ส่วนงาน

ส่วนการจัดการภายนอก

1. ให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาในการรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน เพื่อเสริมทักษะ การแก้ปัญหา การเรียนรู้และการขอความช่วยเหลือในองค์การ

2. จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนในพื้นที่ เพื่อความสามัคคีและการเฝ้าระวังเรื่องยาเสพติดในชุมชน

3. การบริจาคเพื่อการกุศล

4. การควบคุมคุณภาพสินค้าด้วยมาตรฐาน GMP

ส่วนการจัดการภายใน

1. รณรงค์การลดอุบัติเหตุในการทำงาน ด้วยระบบมาตรฐาน มอก. 18001 เพราะความปลอดภัยเป็นพื้นฐานสำคัญของการบริหารองค์กร

2. ปรับปรุงและพัฒนาทักษะการทำงานของพนักงาน โดยการให้ความรู้จากการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก ให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

    และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

3. ปลูกฝังการทำงานเป็นทีม ด้วยความรัก และเชื่อมั่นในศักยภาพของผู้ร่วมงานเพื่อสร้างรากฐานวัฒนธรรมองค์กร

4. ควบคุมและปฏิบัติงานในการรักษาคุณภาพสินค้าด้วยระบบมาตรฐาน GMP และ ISO 9001

บริษัท ทีเอส พลาสแพค จำกัด ( มหาชน )
29/8 หมู่ 7 ซ.ราษฎร์สามัคคี 5 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทร. 034-440505-7 , 086-3232007 , 081-8898857 แฟกซ์. 034-440508