ผลิตภัณฑ์

ขวดโหล 50 มม. ( 1 ปอนด์ )
......................................................
ขวดโหล 60 มม. ( 1 ปอนด์ )
......................................................
ขวดโหล 60 มม. ( 1.5 ปอนด์ )
......................................................
ขวดโหล 79 มม. ( 2 ปอนด์ )
......................................................
ขวดโหล 79 มม. ( 4 ปอนด์ )
......................................................
ขวดโหล 93 มม. ( 8 ปอนด์ )
......................................................
ขวดโหล 110 มม.
......................................................
ขวดโหล 120 มม.
......................................................
ขวดซอส 200 ml. / 250 R / 250 N
......................................................
ขวดซอส 360 R / 435 N / 25-490 / 450 R
......................................................
ขวดซอส 740ML / 25-760R / 740 N
......................................................
กระบอกเทนนิส
......................................................
ฝาซอส
......................................................
ฝาเรียบ
......................................................
ฝาใน
......................................................
ฝาหูหิ้ว
......................................................

นโยบายบริษัท ทีเอสพลาสแพค จำกัด ( มหาชน )


นโยบายคุณภาพและความปลอดภัย

บริษัท ทีเอส พลาสแพค จำกัด ( มหาชน ) ดำเนินธุรกิจในการผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทพลาสติกโดยให้ความสำคัญและมีความมุ่งมั่นที่จะจัดให้มีระบบการจัดการด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจ รวมถึงคุณภาพชีวิตของพนักงานให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีขึ้น มีความปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรมตามที่กฎหมายกำหนด


แนวทางปฎิบัติ

1. ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบของทางราชการข้อกำหนดต่างๆ ด้านคุณภาพของ สินค้าและบริการ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ที่บริษัทฯ ได้ทำข้อตกลงไว้กับลูกค้า และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

2. ควบคุมกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยคำนึงถึงการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งป้องกันและควบคุมภาวะมลพิษที่จะเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต

3. ให้การสนับสนุนทรัพยากรทั้งในเรื่องบุคคล งบประมาณ เวลา และการฝึกอบรม ให้พนักงานทุกระดับมีความรู้ ความ ตระหนักในเรื่อง คุณภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมอย่างเพียงพอและเหมาะสม

4. ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องและตรงต่อเวลาตามความต้องการของลูกค้า

5.ผู้บริหารทุกคนมีหน้าที่สื่อสารและถ่ายทอดนโยบายให้พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องเข้าใจสามารถ นำนโยบายไปปฏิบัติให้สัมฤทธิ์ผล

6. มุ่งมั่นในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง


บริษัท ทีเอส พลาสแพค จำกัด ( มหาชน )
29/8 หมู่ 7 ซ.ราษฎร์สามัคคี 5 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทร. 034-440505-7 , 086-3232007 ,081-8898857 แฟกซ์. 034-440508